Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door Jess wecan en andere opdrachten. 

Artikel 2: Opdracht In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en Jess wecan stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op. 2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht of bij wederzijds goedvinden. Inzake een advies en communicatie opdracht, hierin zullen beide partijen vooraf onderling schriftelijk overeenkomen wat de verwachtingen en voorgestelde kosten zijn.

Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting Jess wecan De opdrachtgever verstrekt aan Jess wecan alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie of andere opdracht. Jess wecan spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging afgesproken termijn is, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging accordeert, naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, kandidaten te selecteren of de opdracht uit te voeren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever. 

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid 1. Jess wecan verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. 

Artikel 5: Non-discriminatie Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Jess wecan, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht. 

Artikel 6: Keuze kandidaat 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat. 2. Jess wecan is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Jess wecan in strijd met het bepaalde in artikel 3. 3. Eventuele aansprakelijkheid van Jess wecan is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. 4. Jess wecan kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Jess wecan geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Jess wecan, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. 

Artikel 7: Vergoeding 1. De opdrachtgever is aan Jess wecan voor de werving en selectieopdracht of andere opdrachten een (bemiddelings-)vergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde bedrag. De (bemiddelings)vergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat of met Jess wecan. De bemiddelingsvergoeding is gebaseerd op een percentage van het bruto jaarinkomen (inclusief vakantie geld en eventueel de geldende emolumenten) op basis van een full time dienstverband ongeacht of de kandidaat full time of part time in dienst treedt bij de opdrachtgever. 2. De bemiddelingsvergoeding is ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en diensten van Jess wecan. De aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever separaat in rekening gebracht. 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW. 4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Jess wecan er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De in lid 2 bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd. 

Artikel 8: Intrekken en wijzigen van een opdracht 1. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht  of andere opdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd, voordat de opdracht is afgerond of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Jess wecan gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen. 2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Jess wecan sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Jess wecan gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen. 

Artikel 9: Betaling 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Jess wecan te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend. 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom. 

Artikel 10: Concurrentie en schadeloosstelling 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Jess wecan niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Jess wecan is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen. 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Jess wecan verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Artikel 11: Voor advies en communicatie opdrachten zal vooraf de vergoeding & werkzaamheden bepaald worden, eenieder dient zich daaraan te houden. Evenals de prestaties en verwachtingen welke naar elkander zijn uitgesproken en geaccordeerd.